Stichting SODA

Stichting SODA

Regelmatig worden mij vragen gesteld of er aan de Stichting Overlast Donatie Amsterdam (SODA), € 181,- aan schadevergoeding moet worden betaald als iemand bijvoorbeeld iets uit een supermarkt heeft meegenomen zonder te betalen. Of dat diefstal was of een bejaarde die vergeet af te rekenen, laat ik hierbij in het midden. Dat SODA eveneens dreigt met een incassobureau en bijkomende kosten doet daar eveneens niet aan af, want uiteindelijk zal een rechter over de vordering moeten beslissen.

SODA is daarbij een no-cure no-pay organisatie en berekent een percentage van de opbrengst voor haarzelf.

Zij heeft een standaard schadebedrag voor winkeldiefstal als volgt vastgesteld:

Handeling Tijd in min Uurtarief Totaal:

  1. Observeren, aanspreken en aanhouden verdachte 15 € 82,72 € 20,68
  2. Ophouden van de verdachte en alarmeren van de politie 30 € 82,72 € 41,36
  3. Assisteren bij het ophouden door een winkelmedewerker 30 € 53,81 € 41,36
  4. Overdragen van de verdachte aan de politie 15 € 82,72 € 26,59
  5. Diverse communicatie en administratie

(het doen van aangifte, terugzoeken van videobeelden, afboeken van gestolen of defecte artikelen, administreren van de ontvangst, archivering, beantwoorden vragen politie) 30 € 82,72 € 20,68

Subtotaal 150,67

BTW 21% 31,64

Subtotaal 182,31

Afgerond tarief 181,-

Voor de handelingen onder A, B, D en E is het tarief van een assistent- bedrijfsleider gehanteerd en voor de handeling onder C het tarief van een winkelmedewerker.

De rechter zal bovenstaande wegen voordat de vordering zal worden toe- of afgewezen.

U bent gewaarschuwd en geïnformeerd!

Hein Dudink/Advocaat

Hogere schadevergoeding voor minderjarige die onterecht in de cel zat.

Hogere schadevergoeding voor minderjarige die onterecht in de cel zat.

In deze zaak kreeg een minderjarige tijdens een (groeps)mishandeling een stuk straattegel tegen zijn hoofd, waarna hij duizelig werd en op straat ging zitten. De politie trof hem zo aan en nam hem mee als verdachte en zette hem drie nachten in de cel. Bij de rechtbank Haarlem werd deze zeer jonge minderjarige veroordeeld en bij het Hof Amsterdam werd hij in hoger beroep ontslagen van alle rechtsvervolging (ovar). Een soort vrijspraak, maar dan anders…

Het uitgangspunt bij minderjarigen is echter dat zij – niet – de cel ingaan, tenzij… De politie besloot anders en gaf hem zelfs geen medische hulp gedurende de tijd dat hij in de cel zat. Er kwam bloed uit zijn oor en hij was duizelig, dan dient er toch wel beter te worden gekeken.

Gezien de ovar (/vrijspraak), verzocht ik op grond van artikel 530/533 Strafvordering om een hogere vergoeding voor deze dagen dat de zeer jonge minderjarige ten onrechte in de cel had gezeten. En wel met een heffingsfactor 2.

Het Openbaar Ministerie stribbelde uiteraard tegen, maar het Hof volgde mijn redenering en kwam de minderjarige tegemoet met een heffingsfactor 1,5.

Een goed signaal van het Hof Amsterdam naar de politie toe en naar de minderjarige!

U bent gewaarschuwd en geïnformeerd!

Hein Dudink/Advocaat

Grote zorgen bij rechtsbijstandsverzekeraars: Europese Hof verruimt vrije advocaatkeuze

Grote zorgen bij rechtsbijstandsverzekeraars: Europese Hof verruimt vrije advocaatkeuze

Een Belgische prejudiciële vraag heeft mogelijk grote gevolgen voor de uitvoering van rechtsbijstandsverzekeringen in Nederland. Op 14 mei 2020 heeft het Europese Hof nader toegelicht vanaf welk moment een verzekerde met een rechtsbijstandsverzekering recht heeft op vrije advocaatkeuze. Dat blijkt een stuk eerder te zijn dan nu het geval is.

Op dit moment kan een voor rechtsbijstand verzekerde pas een eigen advocaat inschakelen wanneer sprake is van een gerechtelijke (of administratieve) procedure. In de nieuwe uitspraak stelt het Europese Hof dat “elke fase die kan leiden tot een procedure bij een gerechtelijke instantie, zelfs een voorafgaande fase”, geacht moet worden onder het begrip “gerechtelijke procedure” te vallen […].

Deze overwegingen van het Europese Hof heeft grote gevolgen voor de Nederlandse praktijk. Zodra iemand zich met een geschil tot zijn rechtsbijstandsverzekeraar wendt, is er al een situatie die tot een procedure kan leiden. Dat betekent kort gezegd dat de verzekerde direct een vrije advocaatkeuze heeft en de verzekeraar die kosten moet dekken.

De verdere inhoud van de onderliggende Belgische kwestie heeft geen uitwerking in Nederland, maar het Europese Hof verduidelijkt in deze zaak wel hoe een Europese regel uitgelegd dient te worden. Dat heeft dus wel degelijk invloed op de Nederlandse situatie.

De rechtsbijstandsverzekeraars zijn bekend met de uitspraak maar hebben zich er vooralsnog niet over uitgelaten, maar het onderwerp staat wel hoog op de agenda.

U bent geïnformeerd!

Hein Dudink/Advocaat

Geen privacy voor criminelen!

Geen privacy voor criminelen!

Daar kan iedere Nederlander wel mee leven, lijkt het. U bent namelijk geen crimineel, toch? Maar moet je in Nederland niet eerst zijn veroordeeld door een rechter om überhaupt voor crimineel uitgemaakt te kunnen worden?

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Dekker (Rechtsbescherming)vinden dat criminelen zich niet mogen verschuilen achter privacywetgeving. Dat is het idee achter het nieuwe wetsvoorstel van beide ministers voor het uitwisselen van gegevens tussen overheidsinstanties. Het is volgens hen een volgende zet in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
Er wordt daarbij aangegeven dat overheidsinstanties zoals de belastingdienst, de politie en gemeenten nu nog vaak terug zouden schrikken om data-analyses over criminele patronen uit te voeren met elkaars gegevens.

Iedere strafrechtadvocaat (en iedere medewerker bij de politie), weet dat binnen de politieorganisatie die gegevensuitwisseling in ieder geval al jaren niet werkt, dan wel nooit heeft gewerkt. De dag dat dat allemaal wel werkt, gaat de vlag op ieder politiebureau uit. Met regelmaat gaan de computerschermen nog steeds op zwart tijdens een verhoor.

Het is de aloude klaagzang dat bestaande wetgeving het de vele opsporingsdisciplines lastig of onmogelijk maakt om informatie te delen en daarbij worden uw rechten gewoon (weer) onder de bus gegooid. In de praktijk wordt namelijk als zij het echt nodig hebben, alle informatie al uitgewisseld. Dat kun je in samenstelling van de strafdossiers zien. Vreemder is echter dat nu iedere gemeente in Nederland kennelijk data-analyses over criminele patronen gaat uitvoeren samen met de politie en Belastingdienst. Dus als uw buurman (nog vaker) over de schutting naar u en uw vrouw kijkt, dan bent u misschien wel een crimineel waar over data wordt verzameld en uitgewisseld…

Het woord ‘Stasi’ komt ineens bij mij naar boven, maar dat kan toch niet, want het is toch Nederland?

Alle criminelen van Nederland, U bent geïnformeerd (en gewaarschuwd)!

Hein Dudink/Advocaat

‘Politiestaat’ in Boxtel?

‘Politiestaat’ in Boxtel?

In Boxtel schijnt inmiddels echt sprake te zijn van een politiestaat. Daar rennen agenten zonder zich te legitimeren of aan te geven waarom zij iets doen, gewoon naar willekeur woningen binnen, klimmen over schuttingen en arresteren de aanwezigen. Fietsers op straat worden eveneens naar willekeur aangehouden en bedreigd als zij vragen waarom zij worden aangehouden. Dat schijnt daar overigens ook al voor de Corona pandemie normaal te zijn geweest. Maar met de Corona pandemie zijn letterlijk alle remmen los. Alle wetgeving ter bescherming van de burgers is daar kennelijk al enige tijd geleden onder de bus gegooid.
Een moeder in Boxtel schreef mij het volgende:

‘Onverwachts staat de politie binnen in mijn keuken. Terwijl mijn zoon achter op het erf een sigaret zit te roken. De politie zegt niets tegen mijn zoon, maar loopt gewoon door naar de achterdeur, pakken de klink vast en zonder te kloppen stapt de politie mijn keuken binnen. Ze hebben zich niet voorgesteld of gelegitimeerd. Mijn zoon zit dan nog op de bank buiten. Er is niet eens aangebeld, want ik zit op dat moment boven een boek te lezen en heb niet gehoord dat zij hebben aangebeld o.i.d. Langs mijn woning is een grote poort die op slot is. De politie is dus gewoon over de dichte poort geklommen om zo via de achterkant in het huis te komen. Als je vervolgens vraagt waarom zij zijn binnengekomen en wie zij precies zijn, krijg je een grote mond en wordt er gedreigd dat ze je meenemen naar het politiebureau. Ze gedragen zich alsof zij thuis zijn en jij moet gewoon je mond houden. Ik hoor uit mijn buurt dat dit vaker gebeurd. De politie is hier volledig losgeslagen.’

Wat gebeurt hier nu eigenlijk allemaal?

Totaal falen Openbaar Ministerie in Brabant:

Volgens het Nederlandse strafrecht leidt de officier van justitie het strafrechtelijke onderzoek en staan in het Wetboek van Strafvordering de spelregels waaraan daarbij moet worden voldaan. De politie voert daarbij de opgedragen taken uit en handhaaft de wet. De dagelijkse praktijk laat de laatste jaren echter zien dat de politie de rol van de officier van justitie volledig heeft ondergraven, lees overgenomen. De politie levert uiteindelijk een door hen zelf samengesteld strafdossier aan bij het OM, waarop de officier van justitie de zaak bij de rechtbank aanbrengt. Dan nemen de zogenaamde ‘ketenpartners’ het over. Rechter/officier/advocaat.

Rol officier van justitie volkomen ondermijnd:

Daar waar het Openbaar Ministerie gebonden is aan budgetten, tijdregistratie, managers met statistieken en aanhoudende bezuinigingen, blijkt in de praktijk dat de politie daar geen enkel probleem mee heeft. Je ziet als advocaat in de grotere strafzaken (tactische) rechercheurs en andere politiefunctionarissen gewoon alle zittingsdagen in de rechtbank bijwonen en ondertussen de (zitting/zaaks)officier(en) van justitie aansturen met informatie op detail, waar hij/zij volstrekt geen idee van heeft.

Rol advocaat eveneens volkomen ondergraven:

Daarnaast heb je de advocatuur, die vaak simpelweg onderzoekswensen voor de verdediging van een verdachte wordt onthouden. Tel daarbij op dat er een beperkt aantal uren per zaak wordt verstrekt voor een strafzaak als de Staat der Nederlanden betaalt en je ziet het lijk al drijven. En als er al (een beetje) onderzoek mag worden gedaan, of de rechter geeft uiteindelijk opdracht, dan zit wederom de politie aan de knoppen van het controlepaneel.
Ook financieel blijkt de politie dus geen enkele beperking te hebben. Er worden net zo makkelijk nog even parallelle onderzoeken opgestart en aanvullende (uiteraard negatieve) processen-verbaal opgesteld en aan het strafdossier toegevoegd.

Fred Teeven gaf het in 2017 al goed aan. Hij wordt daarbij gesteund door onze Hoge Raad.

“Als je aan een advocaat niet al te veel tijd geeft om aan een verdachte te besteden, dan wordt het ook niet zo veel, die verdediging”.

Rechterlijke macht:

Dan resteert de Rechterlijke macht. De hoeder van onze rechtsstaat! Zij zouden kunnen ingrijpen door ambtshalve nader onderzoek te gelasten. Maar de praktijk laat zien dat ook zij worden geplaagd door budgetten en managers die statistieken moeten produceren en in een keurslijf zijn gedwongen. De aanhouding van een strafzaak om nader onderzoek naar de waarheid te doen, kost namelijk voor de rechtbank en hof geld. Voor iedere strafzaak, enkelvoudig of meervoudig, krijgt men een bepaald vast bedrag. Dus liever geen onderzoek voor de verdediging! De zaak staat tenslotte al op papier en oom agent liegt toch niet? Die ‘wetsfictie’ eist inmiddels zijn tol.

Tijdens een verhoor door de politie in Rotterdam kreeg een verdachte onderstaande te horen en kwam het pas boven water toen de opnames van dat verhoor werden uitgewerkt:

Verbalisant: Wij doen natuurlijk aan een onderzoek. Binnen een onderzoek doen we aan waarheidsvinding… Ehm… wij kunnen natuurlijk ook een bepaalde richting op gaan, wat niet echt waarheid hoeft te zijn’.

Even goed lezen wat daar wordt gezegd tegen iemand die al dagen opgesloten zit als verdachte en stelselmatig wordt vergeten met eten!

De rechtbank Rotterdam deed er vervolgens niets mee, want dan had de zaak wederom moeten worden aangehouden.

U bent geïnformeerd (en gewaarschuwd)!

Hein Dudink/Advocaat

Het ‘Cusumsysteem’, het strafpuntensysteem van de RDW bij een steekproef.

Het ‘Cusumsysteem’, het strafpuntensysteem van de RDW bij een steekproef.

Tegenwoordig werkt de RDW met een ‘de vervuiler betaalt systeem’. Een mix van de cusumstand van keuringsinstantie (KI) en keurmeester (KM) bepaalt nu de kans op een steekproef. Gemiddeld is er dus vaker een steekproef bij de KI’s en KM’s die het minder doen. Dat verklaart het hogere misserpercentage.

Maar veel garagehouders en APK-keurmeesters vinden dat er door enkele steekproefcontroleurs wordt ‘gezocht’ om iemand maar strafpunten in de schoenen te kunnen schuiven en zo te kunnen schorsen. Of iemand daardoor zijn inkomen verliest, wordt dan ook nog weggelachen. Het raakt deze ambtenaar kennelijk niet, of, zo wordt aangegeven; ‘het lijkt wel een foute politieagent.’

Bovenstaande ‘zoeken’ wordt helaas steeds vaker aangegeven en betreft ook vaak dezelfde steekproefcontroleurs. Oeps… Dat acht ik niet goed en indien deze klachten door meerdere garages worden gedeeld, waar het nu wel op lijkt, dan is het toch handig om dit met ons te delen.

Wacht dus niet totdat u een schorsing aan de broek hebt, maar bel tijdig!

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink/Advocaat

Femke Halsema en het ‘onklaar gemaakte wapen’, hoe zit dat nu eigenlijk echt?

Femke Halsema en het ‘onklaar gemaakte wapen’, hoe zit dat nu eigenlijk echt?

Haar man, Robert Oey, geeft aan dat hij het – onklaar gemaakte – wapen in Duitsland heeft gekocht voor zijn bedrijf. Uiteindelijk is het bij zijn zoon aangetroffen terwijl die strafbare feiten pleegde.
Je ziet hier een tweetal zaken door elkaar lopen. Ten eerste kun je prima een onklaar gemaakt pistool/wapen in bezit hebben.

Het wapen moet echter vanaf een bepaalde leeftijd gecertificeerd onklaar zijn gemaakt. Daar horen dan ook die certificaten bij, die bij het wapen dienen te worden bewaard en moeten kunnen worden getoond aan ‘De controlerende entiteit’, zoals genoemd in EU-verordening 91/477/EEG.

Niet iedereen mag bovendien wapens onklaar maken. Logischerwijs moet je dat wapen eerst in bezit hebben voordat je ze onklaar kunt maken!
Daarnaast moet een wapen met ingang van 28 juni 2018, op grond van EU-verordening 2015/2403, wederom op een net weer andere wijze onklaar worden gemaakt. Een van de wijzigingen betreft daarbij dat de trekker de hamer niet meer mag kunnen bedienen, waardoor droog afvuren niet meer mogelijk zal zijn.

Belangrijke voorwaarde is dat de eigenaar van het onbruikbaar gemaakte vuurwapen het certificaat van onbruikbaarmaking – te allen tijde – bewaart. In de EU moeten overigens ook de certificaten uit andere lidstaten worden erkend.

Het lijkt mij vanzelfsprekend dat je dat wapen – nooit en te nimmer – de straat mee opneemt. Dat gaat toch echt voorbij aan dommigheid. Tenzij je natuurlijk een minderjarige bent… Zijn vader had wel beter moeten weten.

Stel dat de minderjarige in zijn complete jeugdige dommigheid – wat zich bij meerdere minderjarigen openbaart – het onklaar gemaakte wapen ‘s avonds op straat uit zijn zak haalt en een politieagent zich daardoor zó ernstig bedreigd voelt dat hij zijn dienstwapen trekt, dan zou dit heel anders kunnen aflopen.

Ik ben benieuwd of in deze zaak Jeugdzorg en Reclassering wordt ingeschakeld om eens te kijken of de minderjarige wel in een veilige omgeving opgroeit en er (misschien) wordt besloten dat er een Ondertoezichtstelling (OTS) nodig is….

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink/Advocaat

In Duitsland bekeurde vrachtwagenchauffeur in Nederland vrijgesproken

In Duitsland bekeurde vrachtwagenchauffeur in Nederland vrijgesproken

Niet vaak komt er een vrachtwagenchauffeur bij mij die aangeeft een boete van € 118,- aan te willen vechten die door de Nederlandse overheid was overgenomen van de Duitse autoriteiten. De kosten van rechtsbijstand zijn uiteraard vaak veel hoger dan die boete, dus de meeste mensen betalen dan maar braaf. Soms zijn de bekeuringen in het buitenland overigens vele malen goedkoper dan hier, maar als de Nederlandse staat het overneemt, krijg je toch een bekeuring naar Nederlandse maatstaven.

Deze vrachtwagenchauffeur wilde echter geen enkele negatieve aantekening betreffende zijn rijbewijs en was er van overtuigd dat hij gelijk had. Daarom wilde hij dat ik hem juridisch bijstond. Wat was hier aan de hand?

Ten eerste werd hem een onterechte snelheidsovertreding verweten. Na onderzoek ter plaatse in Duitsland op een gewone Bundesstraße (buiten de bebouwde kom), bleek inderdaad dat de snelheid zoals die op het Duitse proces-verbaal was opgenomen, niet klopte met die op de verkeersborden. Daarnaast klopte ook de hoogte van de boete op de een of andere rare manier niet met de overtreding. Dat was overigens nog niet zo makkelijk vast te stellen en te achterhalen. Maar het is uiteindelijk wel gelukt!

De rechter en ook de officier van justitie volgden de bewijzen die door de vrachtwagenchauffeur en ondergetekende waren verzameld en daarom werd de vrachtwagenchauffeur door de rechter vrijgesproken.
Het kan dus wel!

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink/Advocaat

Rechter zet streep door CBR-onderzoek naar rijgeschiktheid

Rechter zet streep door CBR-onderzoek naar rijgeschiktheid

Wanneer je tijdens een alcoholcontrole op de openbare weg te veel alcohol hebt geblazen, heb je allang niet meer alleen met het openbaar ministerie te maken. Het CBR krijgt vaak van de politie een melding dat de betrokken persoon wordt vervolgd voor rijden onder invloed, waardoor ook het CBR wil weten of je nog rijgeschikt bent of niet. Op zichzelf is dat natuurlijk goed voor de verkeersveiligheid.

Als advocatenkantoor merken wij alleen dat het vaak nogal eens doorschiet. Mensen die eenmalig de fout in zijn gegaan worden al heel snel tot alcoholmisbruiker bestempeld met als gevolg dat je een jaar lang je rijbewijs kwijt bent, met verschrikkelijke consequenties zoals bijvoorbeeld baan- en huisverlies tot gevolg.

Het vervelende is ook dat het CBR van de regering niet eens rekening mág houden met die persoonlijke omstandigheden. Nadat je eenmaal vanwege een incident als alcoholmisbruiker bent gelabeld, is er geen ruimte meer voor individuele afwegingen.

Gelukkig staat het CBR niet boven de wet en heeft de rechter onlangs nog eens bevestigd dat het CBR niet buiten de wet om zichzelf bevoegdheden mag toekennen. Zo is in onderstaande uitspraak te lezen dat je als CBR alleen een onderzoek naar de rijgeschiktheid mag bevelen, als de verweten gedraging (rijden onder invloed) op Nederlands grondgebied heeft plaatsgevonden.

Deze Nederlander die op Duits grondgebied reed en voor rijden onder invloed was beboet, hoefde dus niet een CBR onderzoek te tolereren. Af en toe zijn er dus zeker kansen. Laat u daarom altijd voorlichten door een gespecialiseerde advocaat.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:3901

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:3902

Robbert Poort / advocaat

APK-Keuringsbevoegdheid weer teruggegeven aan keurmeester.

APK-Keuringsbevoegdheid weer teruggegeven aan keurmeester.

Wat gebeurde hier? Een APK keurmeester keurde een wat grotere auto met een afwijkende wielbasis, waardoor de achterwielen op de remmentestbank net even uitstaken. Hij kon de remmentest wel uitvoeren en de test was positief.

Toen kwam er een steekproef en daarbij werd aangegeven dat het tegen de regels was om zo te keuren en dat daardoor de keuringsbevoegdheid APK voor – 12 weken – werd ingetrokken.

Er volgde nog een gesprek met de bedrijfsinspecteur van de RDW en ook dat hielp niet. Daarna werd met ons contact opgenomen en er is gelijk bezwaar gemaakt en werden de maatregelen geschorst voor de tijd dat het bezwaar werd behandeld.

Na bespreking werd er door de RDW besloten om het bezwaarschrift gegrond te verklaren en de bestreden beschikking te vernietigen. De keurmeester kon dus weer opgelucht adem halen en aan de slag.

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink/Advocaat