Strengere eisen voor politieambtenaren dan voor ‘gewone’ werknemers?

Strengere eisen voor politieambtenaren dan voor ‘gewone’ werknemers?

De Centrale Raad van Beroep – de hoogste bestuursrechter in Nederland – heeft een opmerkelijke uitspraak gedaan in een ontslagprocedure van een politieambtenaar.

In die procedure oordeelde de Raad onder meer dat het feit dat herhaaldelijk beslag werd gelegd op het loon van desbetreffende politieambtenaar een omstandigheid is waardoor hij niet meer voldeed aan de eisen die aan zijn functie worden gesteld, hetgeen kon worden beschouwd als een dringende reden voor ontslag. Met andere woorden: voor een ontslag op staande voet.

Maar wat waren dan de beweegredenen van de Raad om een dergelijk ontslag als terecht aan te merken? Bij ‘normale’ werknemers is het herhaaldelijk leggen van loonbeslagen namelijk géén reden voor ontslag op staande voet. Waarom bij politieambtenaren dan wel deze ‘voorkeursbehandeling’?

De Raad onderbouwt dit als volgt:

“dat de functie die een politieambtenaar vervult, meebrengt dat aan hem bijzondere eisen mogen worden gesteld met betrekking tot handelen en nalaten in de privésfeer.”

en:

“Het aanzien van de politie wordt geschaad en er ontstaat een veiligheidsrisico als er, omdat de betrokken ambtenaar zijn financiële huishouding niet op orde heeft, bij voortduring loonbeslagen worden gelegd.”

Het veiligheidsrisico, waarover de Raad spreekt, ontstaat omdat de politieambtenaar als gevolg van zijn schuldenpositie chantabel kan zijn. Dit veiligheidsrisico is volgens de Raad aan te merken als een reden die dwingt tot een beëindiging van het dienstverband.

Met ander woorden: niet zozeer het leggen van herhaaldelijk loonbeslagen is een dringende reden, maar het veiligheidsrisico daaruit voortvloeit.

Marieke Hurkmans/Advocaat

Wijziging van de onderhoudsbijdrage vragen, wanneer?

Wijziging van de onderhoudsbijdrage vragen, wanneer?

Er wordt veel over onderhoudsbijdragen geprocedeerd. Dat komt, omdat de wet die mogelijkheid biedt bij gewijzigde omstandigheden.  Zowel de alimentatiegerechtigde (hij woont met een ander en heeft dus minder lasten) als de alimentatieplichtige (ik werk minder over) maken daar driftig gebruik van. Het is geen uitzondering als gedurende de looptijd van de alimentatieplicht zo’n keer of drie wordt gepoogd de bedragen bij te stellen.

Maar let op: de rechtbank neemt niet zomaar elk verzoek in behandeling. Er wordt tegenwoordig heel kritisch gekeken of er werkelijk sprake is van een substantiële wijziging. Dus de mededeling: hij heeft een andere baan, dus hij zal wel meer verdienen, is niet voldoende. De rechtbank compenseert de kosten van de procedures ook niet meer zomaar tussen ex-echtelieden zoals gebruikelijk.

Het via procedures eens  bekijken, hoe de vlag erbij hangt, kan je tegenwoordig op een kostenverdeling komen te staan. Niet geheel ten onrechte voor diegenen, die niet op gefinancierde rechtsbijstand kunnen procederen en dus steeds veel geld aan de advocaat kwijt zijn.

Overigens er komt per 1 april a.s. een wijziging in het systeem van de wijze waarop kinderalimentatie wordt berekend.

Wij houden u op de hoogte.

Ralph Beckers/Advocaat